Экзаменационные требования  6 и 5 кю
(красный пояс)

Kokyu dosa
Furitama
Torifune
Shiho:giri
Ashiwaza      
Shikko
Ukemi
Taisabaki
Aikitaiso

Tachiwaza

Katatetori aihanmi        ikkyo                           omote to ura
Katatetori aihanmi        nikyo                           omote to ura
Katatetori aihanmi        uchikaiten sankyo        omote to ura
Katatetori aihanmi        iriminage
Katatetori aihanmi        kotegaeshi
Katatetori aihanmi        shihonage                   omote to ura
Katatetori aihanmi        sokumen
Katatetori aihanmi        kokyu:nage

Katatetori        ikkyo                   omote to ura
Katatetori        nikyo                  omote to ura
Katatetori        shiho:nage         omote to ura
Katatetori        udekiminage       irimi to tenkan
Katatetori        sumiotoshi
Katatetori        kokyu:nage

Katatori        ikkyo     omote to ura
Katatori        nikyo     omote to ura

Shomenuchi        ikkyo              omote to ura
Shomenuchi        nikyo              omote to ura
Shomenuchi        kotegaeshi
Shomenuchi        iriminage

Suwariwaza

Katatori                ikkyo     omote to ura
Sho:menuchi         ikkyo     omote to ura
Ryo:tetori              kokyu:ho