Экзаменационные требования  4 кю
  (зеленый пояс)

Kokyu:do:sa
Furitama
Torifune
Shiho:giri
Happo:giri
Ashiwaza
Taisabaki
Aikitaiso

Tachiwaza

Katatetori aihanmi     jiyu:waza 

Katatetori        sankyo        omote to ura
Katatetori        iriminage     
Katatetori        tenchinage
Katatetori        kotegaeshi   
Katatetori        ukiotoshi    

Katateryotetori        jujigarami
Katateryotetori        kokyu:nage

Ryo:tetori        ikkyo              omote to ura
Ryo:tetori        nikyo              omote to ura
Ryo:tetori        iriminage 
Ryo:tetori        tenchinage     omote to ura
Ryo:tetori        shihonage      omote to ura
Ryo:tetori        udekiminage
Ryo:tetori        kotegaeshi
Ryo:tetori        sokumen
Ryo:tetori        kokyu:nage

Shomenuchi        sankyo                   omote to ura
Shomenuchi        uchikaitensankyo   omote to ura
Shomenuchi        sumiotoshi
Shomenuchi        sokumen
Shomenuchi        kokyu:nage

Yokomenuchi        ikkyo              omote to ura
Yokomenuchi        nikyo             omote to ura
Yokomenuchi        iriminage
Yokomenuchi        kotegaeshi
Yokomenuchi        shihonage      omote to ura
Yokomenuchi        udekiminage
Yokomenuchi        kokyu:nage

Chu:dantsuki        ikkyo                     omote to ura
Chu:dantsuki        nikyo                     omote to ura
Chu:dantsuki        sankyo                   omote to ura
Chu:dantsuki        uchikaitensankyo   omote to ura
Chu:dantsuki        iriminage
Chu:dantsuki        kotegaeshi
Chu:dantsuki        shihonage              omote to ura
Chu:dantsuki        udekiminage
Chu:dantsuki        sokumen
Chu:dantsuki        kokyu:nage

Ushirowaza

Ryo:tetori        ikkyo            omote to ura
Ryo:tetori        nikyo           omote to ura
Ryo:tetori        iriminage
Ryo:tetori        kotegaeshi
Ryo:tetori        shihonage    omote to ura
Ryo:tetori        sokumen
Ryo:tetori        kokyu:nage

Suwariwaza

Katatori         nikyo          omote to ura

Shomenuchi   nikyo          omote to ura
Shomenuchi   iriminage
Shomenuchi   kotegaeshi

Ryo:tetori       kokyu:ho