Экзаменационные требования  3 кю
(синий пояс)

Kokyu:do:sa
Furitama
Torifune
Shiho:giri
Happo:giri
Taisabaki
Aikitaiso

Tachiwaza

Katatetori aihanmi        jiyu:waza 

Katatetori        yonkyo                omote to ura
Katatetori        uchikaitennage   omote to ura
Katatetori        sotokaitennage   omote to ura
Katatetori        koshinage
Katatetori        kokyu:nage

Katateryo:tetori        ikkyo           omote to ura
Katateryo:tetori        nikyo          omote to ura
Katateryo:tetori        sankyo        omote to ura
Katateryo:tetori        yonkyo        omote to ura
Katateryo:tetori        iriminage
Katateryo:tetori        kotegaeshi
Katateryo:tetori        shihonage   omote to ura
Katateryo:tetori        sokumen
Katateryo:tetori        koshinage
Katateryo:tetori        kokyu:nage

Katatori        sankyo          omote to ura
Katatori        yonkyo          omote to ura
Katatori        iriminage
Katatori        kotegaeshi
Katatori        shihonage    omote to ura
Katatori        sokumen
Katatori        kokyu:nage


Ryo:tetori        sankyo                omote to ura
Ryo:tetori        yonkyo                omote to ura
Ryo:tetori        sotokaitennage   omote to ura
Ryo:tetori        uchikaitennage   omote to ura
Ryo:tetori        koshinage
Ryo:tetori        kokyu:nage

Shomenuchi        yonkyo                omote to ura
Shomenuchi        gokyo
Shomenuchi        shihonage           omote to ura
Shomenuchi        udekiminage       omote to ura
Shomenuchi        sotokaitennage    omote to ura
Shomenuchi        uchikaitennage   omote to ura
Shomenuchi        sokumen
Shomenuchi        koshinage
Shomenuchi        kokyu:nage

Yokomenuchi        sankyo                   omote to ura
Yokomenuchi        uchikaitensankyo   omote to ura
Yokomenuchi        yonkyo                   omote to ura
Yokomenuchi        tenchinage
Yokomenuchi        sotokaitennage       omote to ura
Yokomenuchi        uchikaitennage      omote to ura
Yokomenuchi        sokumen
Yokomenuchi        kokyu:nage

Chu:dantsuki        yonkyo
Chu:dantsuki        hijikimeosae
Chu:dantsuki        sotokaitennage       omote to ura
Chu:dantsuki        uchikaitennage      omote to ura
Chu:dantsuki        udegarami
Chu:dantsuki        koshinage
Chu:dantsuki        kokyu:nage

Ushirowaza

Ryo:tetori        sankyo                 omote to ura
Ryo:tetori        yonkyo                 omote to ura
Ryo:tetori        hijikimeosae
Ryo:tetori        uchikaitennage    omote to ura
Ryo:tetori        jujigarami
Ryo:tetori        koshinage
Ryo:tetori        kokyu:nage

Katatetori kubishime        ikkyo              omote to ura
Katatetori kubishime        nikyo              omote to ura
Katatetori kubishime        sankyo           omote to ura
Katatetori kubishime        yonkyo           omote to ura
Katatetori kubishime        iriminage
Katatetori kubishime        kotegaeshi
Katatetori kubishime        shihonage      omote to ura
Katatetori kubishime        hijikimeosae
Katatetori kubishime        koshinage

Suwariwaza

Katatori        sankyo         omote to ura
Katatori        yonkyo         omote to ura
Katatori        iriminage
Katatori        kotegaeshi

Shomenuchi        sankyo                omote to ura
Shomenuchi        yonkyo                omote to ura
Shomenuchi        sotokaitennage    omote to ura

Ryo:tetori        kokyu:ho

Hanmihantachiwaza

Katatetori        ikkyo             omote to ura
Katatetori        nikyo            omote to ura
Katatetori        sankyo          omote to ura
Katatetori        yonkyo          omote to ura
Katatetori        shihonage    omote to ura
Katatetori        kokyu:nage