Экзаменационные требования  2 кю
(коричневый пояс)

Kokyu:do:sa
Furitama
Torifune
Shiho:giri
Happo:giri
Taisabaki
Aikitaiso

Tachiwaza

Katatetori          jiyu:waza
Ryo:tetori          jiyu:waza
Shomenuchi      jiyu:waza

Munetori        ikkyo             omote to ura
Munetori        nikyo            omote to ura
Munetori        sankyo          omote to ura
Munetori        yonkyo          omote to ura
Munetori        iriminage
Munetori        kotegaeshi
Munetori        shihonage     omote to ura
Munetori        sokumen
Munetori        koshinage
Munetori        kokyu:nage

Katatori menuchi        ikkyo             omote to ura
Katatori menuchi        nikyo            omote to ura
Katatori menuchi        sankyo          omote to ura
Katatori menuchi        yonkyo          omote to ura
Katatori menuchi        iriminage
Katatori menuchi        kotegaeshi
Katatori menuchi        shihonage     omote to ura
Katatori menuchi        sokumen
Katatori menuchi        koshinage
Katatori menuchi        kokyu:nage

Yokomenuchi        sankyo         omote to ura
Yokomenuchi        yonko          omote to ura
Yokomenuchi        gokyo
Yokomenuchi        koshinage
Yokomenuchi        kokyu:nage

Jo:dantsuki        ikkyo            omote to ura
Jo:dantsuki        nikyo           omote to ura
Jo:dantsuki        sankyo         omote to ura
Jo:dantsuki        yonkyo         omote to ura
Jo:dantsuki        sokumen
Jo:dantsuki        kokyu:nage

Ushirowaza

Ryo:tetori        jiyu:waza

Ryo:katatori        ikkyo             omote to ura
Ryo:katatori        nikyo            omote to ura
Ryo:katatori        sankyo          omote to ura
Ryo:katatori        yonkyo          omote to ura
Ryo:katatori        iriminage
Ryo:katatori        kotegaeshi
Ryo:katatori        shihonage     omote to ura
Ryo:katatori        kaitennage
Ryo:katatori        sokumen
Ryo:katatori        koshinage
Ryo:katatori        kokyu:nage

Ryo:hijitori        ikkyo             omote to ura
Ryo:hijitori        nikyo            omote to ura
Ryo:hijitori        sankyo          omote to ura
Ryo:hijitori        yonkyo          omote to ura
Ryo:hijitori        iriminage
Ryo:hijitori        kotegaeshi
Ryo:hijitori        shihonage     omote to ura
Ryo:hijitori        kokyu:nage

Eritori        ikkyo             omote to ura
Eritori        nikyo             omote to ura
Eritori        sankyo          omote to ura
Eritori        yonkyo          omote to ura
Eritori        kaitennage    omote to ura

Suwariwaza

Shomenuchi        jiyu:waza
Chu:dantsuki      jiyu:waza

Ryo:katatori        ikkyo           omote to ura
Ryo:katatori        nikyo           omote to ura
Ryo:katatori        sankyo        omote to ura
Ryo:katatori        yonkyo        omote to ura
Ryo:katatori        iriminage

Jo:dantsuki        ikkyo                   omote to ura
Jo:dantsuki        nikyo                  omote to ura
Jo:dantsuki        sankyo                omote to ura
Jo:dantsuki        yonkyo                omote to ura
Jo:dantsuki        iriminage
Jo:dantsuki        kotegaeshi
Jo:dantsuki        sotokaitennage    omote to ura

Ryo:tetori        kokyu:ho

Hanmihantachiwaza

Katatetori        iriminage
Katatetori        kotegaeshi
Katatetori        uchikaitennage     omote to ura

Ryo:tetori        ikkyo                     omote to ura
Ryo:tetori        nikyo                     omote to ura
Ryo:tetori        sankyo                  omote to ura
Ryo:tetori        yonkyo                  omote to ura
Ryo:tetori        shihonage             omote to ura
Ryo:tetori        iriminage 
Ryo:tetori        tenchinage            omote to ura
Ryo:tetori        uchikaitennage     omote to ura