Экзаменационные требования  1 кю
(коричневый пояс)

Kokyu:do:sa
Furitama
Torifune
Shiho:giri
Happo:giri
Taisabaki
Aikitaiso

Tachiwaza

Katateryo:tetori         jiyu:waza
Munetori                   jiyu:waza
Katatori                    jiyu:waza
Katatori menuchi      jiyu:waza
Yokomenuchi            jiyu:waza
Chu:dantsuki           jiyu:waza

Mae ryo:katatori        ikkyo             omote to ura
Mae ryo:katatori        nikyo            omote to ura
Mae ryo:katatori        sankyo          omote to ura
Mae ryo:katatori        yonkyo          omote to ura
Mae ryo:katatori        iriminage
Mae ryo:katatori        kotegaeshi
Mae ryo:katatori        shihonage     omote to ura
Mae ryo:katatori        sokumen
Mae ryo:katatori        koshinage
Mae ryo:katatori        kokyu:nage

Munetori menuchi        ikkyo               omote to ura
Munetori menuchi        nikyo              omote to ura
Munetori menuchi        sankyo            omote to ura
Munetori menuchi        yonkyo            omote to ura
Munetori menuchi        iriminage
Munetori menuchi        kotegaeshi
Munetori menuchi        shihonage       omote to ura
Munetori menuchi        sokumen
Munetori menuchi        koshinage
Munetori menuchi        kokyu:nage

Jo:dantsuki        iriminage
Jo:dantsuki        kotegaeshi
Jo:dantsuki        shihonage              omote to ura
Jo:dantsuki        sotokaitennage       omote to ura
Jo:dantsuki        uchikaitennage      omote to ura
Jo:dantsuki        ushirokiriotoshi
Jo:dantsuki        koshinage
Jo:dantsuki        kokyu:nage

Ushirowaza

Katatetori kubishime     jiyu:waza
Ryo:katatori                  jiyu:waza
Ryo:hijitori                   jiyu:waza

Eritori        iriminage
Eritori        kotegaeshi
Eritori        shihonage         omote to ura
Eritori        koshinage
Eritori        kokyu:nage

Suwariwaza

Katatori menuchi        ikkyo              omote to ura
Katatori menuchi        nikyo             omote to ura
Katatori menuchi        sankyo           omote to ura
Katatori menuchi        yonkyo           omote to ura
Katatori menuchi        iriminage
Katatori menuchi        kotegaeshi
Katatori menuchi        kokyu:nage

Ryo:tetori        kokyu:ho

Hanmihantachiwaza

Katatetori        jiyu:waza

Shomenuchi         ikkyo                    omote to ura
Shomenuchi         nikyo                   omote to ura
Shomenuchi         sankyo                 omote to ura
Shomenuchi         yonkyo                 omote to ura
Shomenuchi         kotegaeshi
Shomenuchi         iriminage
Shomenuchi         shihonage            omote to ura
Shomenuchi         sotokaitennage     omote to ura
Shomenuchi         uchikaitennage    omote to ura

Yokomenuchi        ikkyo                    omote to ura
Yokomenuchi        nikyo                    omote to ura
Yokomenuchi        sankyo                 omote to ura
Yokomenuchi        yonkyo                 omote to ura
Yokomenuchi        iriminage
Yokomenuchi        kotegaeshi
Yokomenuchi        shihonage            omote to ura